01/07/2017 –> 31/08/2017

01/07/2017 –> 31/08/2017

Car Group
Days
05 – 13
Days
14 – 21
Days
22 – 28
Insurance
C.D.W.
(B) 1200cc
32,00
31,00
29,00
5,00
(C) 1300cc
35,00
32,00
30,00
5,00
(D) 1400cc
42,00
40,00
39,00
5,00
(D1) 1400cc
55,00
49,00
47,00
5,00
(E)  1600cc
55,00
50,00
49,00
5,00
 Honda Civic Sedan Hybrid Automatic 75,00 63,00 58,00  5,00
         
(F1+) 1800cc
135,00
99,00
80,00
5,00
(E+) 1600cc
on request
on request
on request
on request
(E2) 2000cc
115,00
75,00
65,00
5,00
Toyota Prius Hybrid Automatic
 
75,00
 
68,00
 
65,00
 
5,00
(J1) 2000cc
135,00
115,00
100,00
5,00
(J1+) Diesel
150,00
135,00
125,00
5,00
 (J2) 2500cc 175,00   169,00  140,00
5,00
(M) Automatic 1400cc
55,00
53,00
50,00
5,00
(M1) Automatic
1600cc
58,00
55,00
53,00
5,00