01/07/2017 –> 31/08/2017

01/07/2017 –> 31/08/2017

Car Group
Days
05 – 13
Days
14 – 21
Days
22 – 28
Insurance
C.D.W.
(B) 1200cc
37,00
33,00
32,00
5,00
(C) 1300cc
40,00
34,00
33,00
5,00
(D) 1400cc
47,00
45,00
43,00
5,00
(D1) 1400cc
55,00
49,00
47,00
5,00
(E)  1600cc
58,00
55,00
49,00
5,00
 Honda Civic Sedan Hybrid Automatic 75,00 63,00 58,00  5,00
         
(F1+) 1800cc
135,00
99,00
80,00
5,00
(E+) 1600cc
on request
on request
on request
on request
(E2) 2000cc
on request
on request
on request
on request
Toyota Prius Hybrid Automatic
 
80,00
 
72,00
 
68,00
 
5,00
(J1) 2000cc
145,00
115,00
100,00
5,00
(J1+) Diesel
160,00
135,00
125,00
5,00
 (J2) 2500cc 175,00   169,00  140,00
5,00
(M) Automatic 1400cc
60,00
57,00
55,00
5,00
(M1) Automatic
1600cc
65,00
60,00
58,00
5,00